"Drejebogen kan blive en global rollemodel"

“De fleste lande i verden er langt bagefter med at opfylde de verdensmål, der blev vedtaget for over fem år siden. Derfor er der et akut behov for at demonstrere, hvordan vi kan accelerere omstillingen. Udfordringen er, at verden hidtil har fokuseret på, hvad regeringer og virksomheder kan udrette, men borgerne er ikke blevet involveret. Før det sker, oplever vi ikke et gennembrud.

Det er her “Drejebog for Danmark” kan spille en betydelig rolle, nemlig ved at samle borgere, virksomheder og myndigheder omkring en fælles indsats. Det vil der internationalt være en stor interesse for – også set ud fra et FN perspektiv. Personligt er jeg ikke i tvivl om, at projektet både nationalt og internationalt kan gøre en vigtig forskel på et vigtigt tidspunkt”. 

Lise Kingo
Formand for drejebogens styregruppe
Internationalt bestyrelsesmedlem, tidl. adm. direktør for UN Global Compact

"Et vigtigt og seriøst initiativ"

“Vi skal forfølge de klare synergier, der er mellem grøn omstilling og økonomisk genopretning. Men vi skal ikke bare genoprette, vi skal også genopfinde og sætte en ny grøn kurs. 

Her er “Drejebog for Danmark” et vigtigt og seriøst initiativ, der kan være med til at sikre, at grønne ambitioner og vækst går hånd i hånd. Jeg deler fuldt ud projektets ambitioner om at gøre Danmark til et grønt foregangsland, og jeg glæder mig til at følge med.”

Dan Jørgensen
Minister
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

"Giver forståelse for nye sammenhænge"

“Jeg ser “Drejebog for Danmark” som en meget vigtig kilde til at forstå, hvordan de største udfordringer griber ind i hinanden og kræver nye sammenhængende svar og tvinger os til at tænke og handle på tværs af sektorer og brancher. Det er bl.a. læren af klimaforandringer, tab af biodiversitet og nu COVID-19.

Hvordan den lære kan omsættes til virkelighed, ser jeg frem til at afprøve med drejebogen og dermed også få demonstreret, hvordan vi kan skabe bæredygtige samfund. Udfordringen er ny og derfor bliver vi nødt til at eksperimentere os frem. Det vil jeg gerne medvirke til. Vi har ingen tid at spilde.”

Katherine Richardson
Professor og leder
Sustainable Science Center
Københavns Universitet

"Fælles svar på store spørgsmål"

“COVID-19-krisen har rejst en lang række spørgsmål af vidt – og langtrækkende karakter. Det gælder f.eks. kapitalismens rolle og fremtid, hvordan de mange og stadigt voksende regninger skal betales samt erhvervslivets ansvar for at sikre de nødvendige løsninger nu og i fremtiden. Det er store spørgsmål, der alle kræver gennemtænkte og kvalificerede svar.

Her mener jeg, at “Drejebog for Danmark” kan spille en vigtig rolle ved dels at udnytte den allerede akkumulerede viden, f.eks. fra klimapartnerskaberne, dels at give sammenhængende bud på, hvordan så forskellige spørgsmål kan besvares. Under alle omstændigheder har COVID-19-krisen tydeligt understreget behovet for at tænke nyt og på tværs .” 

Thomas Thune Andersen
Bestyrelsesformand
Ørsted A/S

"En vigtig pejling på en nødvendig fornyelse"

“Det er tankevækkende, hvor enorme beløb der verden over investeres i diverse økonomiske hjælpepakker. Vi taler om svimlende trillioner af dollars. Tænk hvis en brøkdel af trillionerne og beslutningskraften bag blev overført til bekæmpelsen af klimaforandringerne. Så ville meget se anderledes ud, og mange problemer være løst.

Men nu investeres de største summer nogensinde blot i at bevare samfund. Men vi mangler at fokusere på, hvad der kommer efter, hvordan vi skal omstille os til nye vilkår, altså ikke blot bevare men forny. Det bliver der et stort og akut behov for, og her håber jeg, at “Drejebog for Danmark” kan give en vigtig pejling på, hvad den fornyelse kan handle om”.

Lars Nørby Johansen
Bestyrelsesformand
William Demant Fonden

"Et demokratisk værnemiddel"

“Aldrig har behovet for seriøs og konstruktiv journalistik været større og vigtigere. De perspektiver, der tegner sig for fremtiden med accelererende klimaforandringer, vanskelige økonomiske prioriteringer og risikoen for nye pandemier, skal håndteres af en oplyst og velorienteret offentlighed. Det bliver et vigtigt værnemiddel mod tilløb til panik og håbløshed. 

Jeg ser “ Drejebog for Danmark” som et afgørende input til – sammen med medierne – at skabe den indsigt og den forståelse, der kan sikre at omstillingen til nye vilkår – alle udfordringer til trods – vil styrke vores demokrati og sammenhængskraft. Tænk hvis vi kan se tilbage på løsningerne med berettiget stolthed.”

Ulrik Haagerup
Stifter og adm. direktør
Constructive Institute

Nye veje til ukendt terræn

“Nytænkning fordrer nye, og måske uventede møder mellem mennesker med forskellige fagligheder og synspunkter. “Demokrati er samtale”, som Hal Koch sagde, og den gode samtale er ikke blot en der gentager sig selv og fordyber sig i vante spor – tværtimod, den vigtige samtale er den, der sonderer, baner nye veje og udforsker ukendt terræn. 

Netop den ambition er kernen i “Drejebog for Danmark” og jeg ser frem til at lytte til og deltage i disse samtaler som er helt nødvendige for at skabe nye, holdbare idéer til hvordan kan omstille os til en mere bæredygtig samfundsmodel.”

Caroline Søeborg Ahlefeldt
Stifter og adm. direktør
Tomorrow

"Et interessant værktøj for investorer"

Kombinationen af klimakrise, COVID-19-krise og økonomisk krise konfronterer os med udfordringer, vi ingen erfaringer har med og kræver løsninger, vi aldrig har prøvet før. Vi skal både tænke nyt og handle hurtigt. Det stiller ekstraordinære krav til de enorme investeringer, der skal gennemføres de kommende år. Her ser jeg “Drejebog for Danmark” som et interessant værktøj til at blive klogere på de vilkår og de muligheder, vi som investorer i den grønne omstilling skal navigere efter de kommende år. Det er mine forventninger til projektet.”

Michael Zöllner
Adm. direktør
Danmarks Grønne Investeringsfond

"Sjælden mulighed for at sætte nye tanker i gang"

“Denne periode har for mig været en sjælden mulighed for at “slowthinke” og har sat tanker igang om, hvad der er vigtigt; privat som forretningsmæssigt, herunder hvad man skal bruge sin tid på – også resten af den. Jeg ønsker og håber, at vi kan lære af denne periode, og at vi ikke bare vender tilbage til “the same old years”. Om end jeg er helt sikker på, at nogle områder ender med gamle vaner, så er jeg også sikker på, at vi vil finde nye arbejdsformer, bruge digitale platforme langt mere, foretage færre rejser og have mindre transport, mere lokal produktion og handel, udvikle nye værdisæt og forbrugsmønstre, nye måder at måle virksomhedernes succes på og fokusere mere på klima og miljø.

Men der er helt sikkert meget mere vi kan gøre og lære, og det vil jeg glæde mig til at udforske sammen med resten af teamet bag “Drejebog for Danmark”. Det er et fint og relevant initiativ.”

Christian Stadil
Ejer og adm. direktør
Thornico A/S

"Et bud på et bæredygtigt arbejdsliv"

De udfordringer, vi konfronteres med, er så komplekse og så sammensatte, at vi har brug for at arbejde på tværs og nedbryde de traditionelle siloer. Det er “Drejebog for Danmark” et interessant bud på, men udover at anvise hvordan det samspil kan udfoldes i praksis, har vi også brug for at drøfte vores arbejdsliv. 

Under COVID-19- krisen har vi været tvunget til markante ændringer i de daglige rutiner og måske opdaget, at der er andre og mere effektive måder at tilrettelægge hverdagen på – f.eks ved at udnytte de digitale muligheder og herigennem tage trykket af hektiske arbejdsprocesser. Det har jeg

personligt oplevet. Så måske er tiden inde til at ændre vores organisationsforståelse og samtidig reducere transportbehovet og dermed bidrage til øget bæredygtighed.”

Lars Aagaard
Adm. direktør
Dansk Energi

"Kimen til nye forretningsmodeller"

“Dette projekt er helt afgørende for at nystarte det danske samfund. Vi skal ikke alene igennem krisen, men ud over den. COVID-19 er på den ene side et gigantisk benspænd for eksisterende vækstplaner og forretningsmodeller. På den anden side skaber krisen muligheder for radikal nytænkning og kreative løsninger, som peger fremad og som skal gribes nu.

Krisen rummer således kimen til nye vækstsucceser inden for områder som sundhed og velfærdsteknologi, digitale kommunikationsteknologier og oplevelser, og ikke mindst grønne bæredygtige forretningsmodeller. Her er det min opfattelse, at “Drejebog for Danmark” kan spille en vigtig rolle ved forløsningen af de nye muligheder.”

Christian Bason
Adm. direktør
Dansk Design Center

"Et nyt visionært bidrag til en ny samfundsmodel"

“Drejebog for Danmark” repræsenterer et visionært bidrag til udviklingen af den robuste og bæredygtige samfundsmodel for Danmark, som i lyset af klima- og senest COVID-19-krisen er blevet mere og mere nødvendig. Et afgørende bidrag i den forbindelse er skabelsen af et nyt mindset og nye adfærdsformer i både det offentlige og private rum. 

Center for Sustainability and Society ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet har dette som et højt prioriteret område og forsker i bl.a. nye bæredygtige bo- og fællesskabsformer, resiliente byer og samspillet mellem vidensregimer, infrastruktur og hverdagskultur i relation til innovation og bæredygtig omstilling indenfor områder som energi, transport og landbrug. På denne baggrund mener vi at kunne yde et væsentligt bidrag til “Drejebog for Danmark” og deltager gerne i den skitserede dialog og debat om scenarier for et bæredygtigt Danmark.”

Jens Hoff
Professor og leder
Center for Sustainability and Society
Københavns Universitet

"Opskriften på Danmark som førende testland"

“Drejebog for Danmark” er et vigtigt initiativ for at kickstarte en dialog om, hvordan vi re-tænker de systemiske strukturer, der kan være barrieren for den nødvendige og positive forandring, vi står over for som erhvervsliv og samfund. Med klimaforandringer, økonomisk opbremsning og den globale demografiske udvikling, kan vi som nation positionere os som verdens førende testland inden for bæredygtige løsninger. 

Det kræver tværsektorielt samarbejde og evnen til at udnytte de muligheder, der åbner sig i en digital virkelighed med nye forretningsmodeller og nye aktører på markeder, der er under konstante forandringer. “Drejebog for Danmark” er netop udtryk for det tværsektorielle samspil, der bliver så afgørende for udviklingen af bæredygtige løsninger.”

Natasha Friis Saxberg
Adm. direktør
IT Brancheforeningen

"Kan forebygge silotænkning"

“Hvordan COVID-19 vil påvirke samfundet, kan vi ikke vide med nogen stor sikkerhed, men det er vigtigt, at vi grundigt overvejer konsekvenserne og træffer fornuftige beslutninger om genåbningen af samfundet. Vi ser allerede de første bud på, hvad vi skal gøre. De kommer naturligt nok fra faggrupper, som allerede er involveret i den begyndende genåbning af samfundet, som f.eks. epidemiologer og virologer, men også økonomer og samfundsforskere. 

Det særlige ved “Drejebog for Danmark” er den tværfaglige sammensætning af gruppen, der skal forebygge silotænkning, og det erklærede ønske om at se tiden efter COVID-19 som en mulighed for at skabe et mere bæredygtigt samfund. Hvilke nye muligheder åbner sig? Og hvordan kan de udnyttes til en ny start på et give et bud på.”

Jørgen Rosted
Tidl. departementschef og politisk rådgiver

"Kan formidle et tæt og nødvendigt samspil"

“COVID -19 har været en lærestreg i betydningen af god forberedelse. Her er der rum for store forbedringer, og dem bliver der hårdt brug de kommende år, hvis vi skal lykkes med på samme tid at løse voldsomme udfordringer som både klima, miljø og pandemier. Ikke alene forudsætter det en meget aktiv inddragelse af danske virksomheder, men også et tæt samspil med alle dele af samfundet såvel regering og folketing som bl.a. forskningsverdenen, kulturlivet m.fl. 

Det kræver en national samling af uprøvet omfang. Her kunne “Drejebog for Danmark” spille en vigtig rolle ved netop at kombinere et bredt spektrum af stærke kompetencer omkring løsningen af konkrete udfordringer. Det vil vi i Dansk Erhverv gerne bidrage til.”

Brian Mikkelsen
Adm. direktør
Dansk Erhverv

"Springbræt for grundlæggende forandringer"

“Kriser som COVID-19 er, per definition, destruktive – men kriser er samtidig et potentielt springbræt for grundlæggende forandringer. Selve ordet katastrofe kommer af de græske ord for omvending, og bruges både til at beskrive et lav- og et vendepunkt. Forandring og krise har altså altid været forbundet. 

“Drejebog for Danmark” er et ambitiøst og nødvendigt initiativ, der kan være med til at belyse, hvilke forandringer, kriser som COVID-19 muliggør, og starte en demokratisk samtale om, hvilke vi bør igangsætte. Historien viser, heldigvis, at menneskets måske største styrke er netop dette: at kunne tilpasse og forandre sig. Jeg håber at kunne bidrage til denne proces ved at gøre Danmark til et foregangsland.”

Kristian Lauta
Professor og leder
Katastrofe netværket COPE
Københavns Universitet

"Inspiration til politikere, erhvervsledere og samfund"

“Den situation vi står i nu midt i dette århundredes mest omfattende pandemi, og ikke mindst den situation, vi kommer til at stå i, når pandemien har lagt sig – og hvor vi skal have vores samfund og vores økonomi tilbage på sporet igen – er der behov for at eksperter finder sammen og deler ideer, erfaringer og løsningsmuligheder i en form, hvor både de og resten af samfundet kan drage nytte af det. Det handler nemlig ikke blot om at komme tilbage til dét, vi kendte før COVID-19-krisen, men at benytte lejligheden til at tænke anderledes og langsigtet, – under hensyn til miljø og bæredygtighed – når vi skal i gang igen efter COVID-19. 

Jeg ser “Drejebog for Danmark” som et forum, hvor eksperterne kan lære af hinanden på tværs af brancher og industrier, men jeg ser det også som et ekspertpanel, som politikere, erhvervsledere og samfundet som helhed kan lade sig inspirere af”.

Brian Rasmussen
Chief Technology Officer
IBM Nordic

"Skal skabe den fremtid vi drømmer om"

“Et stærkt samfund har brug for stærke virksomheder – og omvendt. Kampen mod klimaforandringer og COVID-19 har tydeligt demonstreret erhvervslivets nøglerolle. Her har danske virksomheder og deres medarbejdere vist, hvad samfundsansvar betyder i praksis. Og her har vi set, at et tæt og bredt samspil mellem den private og offentlige sektor og mellem arbejdsgivere og arbejdstagere er en fundamental

forudsætning for at håndtere de komplekse problemer og muligheder, vi konstant møder som lille land i en global verden. Vores gensidige tillid og samarbejdskultur er en styrkeposition – og en betingelse for at økonomisk vækst kan gå hånd i hånd med bæredygtighed – også på den lange bane.

DI ser derfor “Drejebog for Danmark” som et spændende og vigtigt bidrag til at identificere og formidle, hvordan Danmark kan blive bedre forberedt på at løse kommende komplekse udfordringer. Det kommer ikke mindst til at handle om at bløde siloer op og bygge nye relationer på tværs i samfundet – med virksomhederne som centrale partnere. Sammen har vi danskere styrken til at gribe de globale muligheder og skabe den fremtid, vi drømmer om. Det bidrager DI gerne til, og derfor har vi valgt at engagere os i projekt ‘Drejebog for Danmark’”.

Anne Højer Simonsen
Vicedirektør
Dansk Industri

"Behov for at andre tager ansvar"

“Det er et meget spændende forslag til en drejebog for Danmark. Det er helt oplagt at gribe muligheden for en transformation efter COVID-19 – og den skal drives af en vision om et bedre og mere bæredygtigt samfund.

Det kommer ikke af sig selv – og jeg oplever også, at der er behov for nogle, der tager ansvaret for en samtænkning og en stærk kommunikation, der ikke bare kommer fra politikerne eller organisationerne. Derfor ser jeg frem til at deltage i udviklingen af drejebogen.”

Mette Kynne Frandsen
Adm. direktør
Henning Larsen Architects

"Skal sikre et proaktivt beredskab"

“COVID-19 har klart demonstreret behovet for at udvikle et effektivt beredskab og sikre den stærkest mulige rådgivning. I den aktuelle situation synes sundhedsøkonomien at være klistret på i sidste fase. Det går ikke i fremtiden. Vi har hårdt brug for, at netop sundhedsøkonomien integreres i alle relevante beslutninger. Det gælder såvel de sundhedsfaglige som politiske og samfundsøkonomiske m.v.

Her er det min forventning, at “Drejebog for Danmark” kan demonstrere, hvordan det samspil kan udfoldes i praksis og dermed bidrage til, at vi får  opbygget et velfungerende proaktivt beredskab overfor kommende sundhedskriser. Det haster.”

Kjeld Møller Pedersen
Professor i Sundhedsøkonomi
Syddansk Universitet

"Skal finde løsninger, der ikke eksisterer"

“Drejebog for Danmark” er vigtig, hvis vi skal den rigtige vej ind i fremtiden! Tiden er løbet fra de gængse rundbordssamtaler, hvor der analyseres og diskuteres. Vi ved godt, at jorden brænder. Vi ved godt, at meget er på spil. Der er brug for en langt større grad af samarbejde på tværs, og for at se løsninger på noget, der ikke eksisterer endnu. Det kan drejebogen bidrage til.”

Anne Skare Nielsen
Direktør
Universal Futurist

"Uden kultur – ingen ny start"

“Den nystart, Danmark skal igennem, handler især om vores kultur. Den er alvorligt udfordret, men også afgørende for, at transformationen til en ny bæredygtig samfundsmodel lykkes. Derfor ser jeg kultur, kunst og de kreative fag som helt centrale spillere i den meget vigtige proces, som Sustainia med “Drejebog for Danmark” har taget initiativ til.

Jeg har arbejdet med danske kunstnere og kulturformidlere i mange år og ved af erfaring, hvor stærke og engagerede ressourcer de repræsenterer, og hvorfor de vil opleve “Drejebog for Danmark” som en både spændende, udfordrende men også nødvendig opgave. Den ser jeg frem til at medvirke i.”

Christian Have
Stifter
Have Kommunikation

International omtale: The World Needs Denmark

The sort of initiative that is required

The global community urgently needs sustainability leadership and role models to follow on the path toward deep decarbonization and a clean energy future. The “Blueprint for a Sustainable Denmark” provides just the sort of initiative that is required – and at a critical moment where there is otherwise a leadership void. 

The world needs Denmark to serve as a global sustainability laboratory and to highlight the path forward as a global frontrunner in the quest to establish a sustainable 21st Century society. With the #1 ranking in the 2020 Environmental Performance Index (EPI) – a global sustainability scorecard produced by my team at Yale University and reflecting results across the spectrum of environmental public health and ecosystem vitality challenges – Denmark has emerged as the world’s most sustainable nation and at the leading-edge of the response to climate change. Denmark’s top-tier position on so many issues and particularly the response to climate change makes clear the potential for Denmark to be the global beacon for sustainability.

And we all need sustainability champions who are willing to innovate broadly, experiment boldly, and blaze the trail toward a sustainable future with a vibrant economy based on clean and renewable energy. 

 

A lab that will generate guidance for the world

I am excited about the learning process that the effort to establish a Blueprint for Denmark will entail and look forward to being part of an ongoing conversation with thought leaders from across the country and around the world on how best to advance this agenda. With a group that comes together around a big vision, high ambition and a commitment to change, I am confident that we can present the first draft of the “Blueprint” in the coming year and establish a sustainability lab that will generate important results and guidance for the world for years to come. The Yale Center for Environmental Law and Policy and the EPI team very much look forward to being part of the Blueprint initiative, and I personally am excited about the opportunity to join the International Advisory Board that will help to guide the process.”

Daniel Esty
Professor
Yale University

Har du spørgsmål til projektet?

Du er velkommen til at kontakte os i forhold Drejebog for Danmark og Sustainia World. Hvad enten det drejer sig om et muligt samarbejde, gode ideer eller nysgerrighed, hører vi gerne fra dig. 

Erik RasmussenStifter, Sustainia
KONTAKT